สมาชิกเข้าระบบDekccs.com เว็บรุ่น ศิษย์เก่า โรงเรียนพณิชยการเชียงราย เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเหล่า พี่น้อง เพื่อนๆ ครู อาจารย์ ศิษย์เก่าทั้งหลาย

ข่าวงานในเชียงราย อัพเดทล่าสุด!


  

ข่าวนี้ห้ามพลาด

การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ กยศ.


เมื่อ พุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


 

 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้
Download แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผัน ( กยศ.202 Manual Zip)
Download แบบฟอร์มหนังสือรับรองการขอผ่อนผัน
( กยศ.203 Manual Zip)
กองทุนฯ ได้มอบอำนาจให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยมีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้แล้วแต่ยังไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืน โดยหากผู้กู้ยืมอยู่ในสถานะภาพเป็น ผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อย (ต่ำกว่า4,700บาท)หรือประสบภัยพิบัติผู้กู้ยืมสามารถติดต่อขอผ่อนผันได้ โดยทำหนังสือขอผ่อนผัน(กยศ.202) พร้อมหนังสือรับรองการขอผ่อนผัน(กยศ.203) ส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเมื่อธนาคารพิจารณาแล้วธนาคารจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้กู้ยืมทราบต่อไป
ผู้กู้ยืมรายที่ธนาคารอนุมัติให้ผ่อนผันได้ ถือว่าผู้กู้ยืมไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ซึ่งผู้กู้ยืมจะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับที่เกิดเนื่องจากการค้างชำระค่างวดเท่านั้นโดยผู้กู้ยืมยังคงต้องชำระค่างวดและดอกเบี้ยตามสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารมีอำนาจผ่อนผันโดยการยืดเวลาการชำระหนี้งวดที่ค้างชำระออกไปได้คราวละไม่เกิน 6 เดือนติดต่อกันแล้วไม่เกิน 2 ปี

กรณีการขอผ่อนผันชำระหนี้

ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด หากพ้นวันที่ครบกำหนดชำระแล้ว (5 กรกฎาคม ของทุกปี) ถือว่า
ผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติ
ผ่อนผันชำระหนี้จึงระงับการติดตามและถือเป็นหนี้ปกติต่อไป

 

ที่ผู้กู้ควรทราบและถือปฏิบัติ

เงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ

1. ถ้าผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา หรือจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา หรือจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษา มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ยืมผิดสัญญา ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินกู้ที่ผู้กู้ยืมได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนในทันที

2. ผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับให้ธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงงานหรือสถานที่ หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือ ค่าจ้าง ผู้กู้ยืมต้องแจ้งให้ธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมฯ

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมย้ายที่อยู่เปลี่ยงานหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างทุกๆ ครั้ง
3. ให้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติในข้อ 1 และ 2 ส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ /ที่ทำงาน/สถานะอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเอง
เช่น เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชีเงินฝาก เข้าทำงานหรือย้ายสถานที่ทำงาน    
ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกข้อความ และจัดส่งให้

ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้าชม : 14690


ข่าวนี้ห้ามพลาด 5 อันดับล่าสุด

      ด่วน!! มีการสอบ VNET สำหรับ นศ.ปวช ปี3 21 ม.ค. 2554
      การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ กยศ. 2 ธ.ค. 2552
      ตารางคำนวณ ยอดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 27 ต.ค. 2552
      ธ.กรุงไทย ส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ กองทุน กยศ. 25 ต.ค. 2552
เตือนความจำ!
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า ขาว ม่วง ปรัชญาโรงเรียน : เปี่ยมคุณธรรม ฉลาดล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ พละมั่นคง ส่งเสริมประชาธิปไตย
เว็บรุ่น ศิษย์เก่า ทำเนียบรุ่น โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
[ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหา]
. Google มาเยี่ยมเว็บล่าสุด : วันนี้ เวลา 0.04น. l  Page generated in 0.1293 seconds ! powered by Maxsite
sbobet l sbobet l sbobet l sbobet l sbobet l ข่าวพรีเมียร์ลีก l ข่าวลาลีก้า สเปน